DANICON DEVELOPMENT, a.s.

 1. Analýzy nehnuteľností z hľadiska ich súčasného stavu
 2. Analýzy nehnuteľností z hľadiska ich budúceho možného rozvoja
 3. Návrh optimálneho variantu budúceho rozvoja nehnuteľnosti
 4. Vypracovanie stratégie rozvoja nehnuteľnosti pre vybraný variant
 5. Zabezpečenie úvodných štúdií v súlade so stratégiou rozvoja nehnuteľnosti (predprojektová príprava)
 6. Analýza záverov úvodných štúdií a optimalizácia stratégie rozvoja nehnuteľnosti na podklade úvodných štúdií
 7. Zabezpečenie projektovej prípravy rozvoja nehnuteľnosti
 8. Zabezpečenie inžinierskych činností rozvoja nehnuteľnosti
 9. Spracovanie tendrovej stratégie rozvoja nehnuteľnosti
 10. Koordinácia projektovej prípravy, inžinierskych činností a tendrovej stratégie
 11. Optimalizácia stratégie rozvoja nehnuteľnosti na základe výstupov z projektovej prípravy, inžinierskych činností a tendrovej stratégie
 12. Manažment rozpočtu, časového aspektu a kvality rozvoja nehnuteľnosti
 13. Zabezpečenie uvedenia rozvoja nehnuteľnosti do prevádzky
Jazyk
SK | EN | DE | RU
Naše spoločnosti
Jazyk       SK | EN | DE | RU

DANICON DEVELOPMENT, a.s.

 1. Analýzy nehnuteľností z hľadiska ich súčasného stavu
 2. Analýzy nehnuteľností z hľadiska ich budúceho možného rozvoja
 3. Návrh optimálneho variantu budúceho rozvoja nehnuteľnosti
 4. Vypracovanie stratégie rozvoja nehnuteľnosti pre vybraný variant
 5. Zabezpečenie úvodných štúdií v súlade so stratégiou rozvoja nehnuteľnosti (predprojektová príprava)
 6. Analýza záverov úvodných štúdií a optimalizácia stratégie rozvoja nehnuteľnosti na podklade úvodných štúdií
 7. Zabezpečenie projektovej prípravy rozvoja nehnuteľnosti
 8. Zabezpečenie inžinierskych činností rozvoja nehnuteľnosti
 9. Spracovanie tendrovej stratégie rozvoja nehnuteľnosti
 10. Koordinácia projektovej prípravy, inžinierskych činností a tendrovej stratégie
 11. Optimalizácia stratégie rozvoja nehnuteľnosti na základe výstupov z projektovej prípravy, inžinierskych činností a tendrovej stratégie
 12. Manažment rozpočtu, časového aspektu a kvality rozvoja nehnuteľnosti
 13. Zabezpečenie uvedenia rozvoja nehnuteľnosti do prevádzky
Naše spoločnosti